Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk STREEP

 

VERBEELDinZICHT®[1]

U bent met Praktijk STREEP VERBEELDinZICHT® overeengekomen. De uitgangspunten en wijze waarop de begeleiding zal plaatsvinden zijn vastgelegd in de VERBEELDinZICHT® Overeenkomst.

 

VERBEELDinZICHT® geeft u, inzichten en advies ten behoeve van situaties die vragen om aandacht.
 

Praktijk STREEP spant zich maximaal in om een zo hoog mogelijk rendement van de werkwijze VERBEELDinZICHT®  te verkrijgen. Daarbij is het van belang  dat u op aanwijzing van Praktijk STREEP eventueel verstrekte informatie in de vorm van literatuur en/of artikelen1 leest2. Het kan betekenen dat de behoefte van u of uw kind vraagt om doorverwijzing naar een andere begeleider/
Praktijk STREEP is niet tot een concreet te realiseren resultaat  gehouden.

 

VERBEELDinZICHT® vindt plaats op een vooraf overeen te komen plaats en tijd3.

 

1)     De eigendom-  en intellectuele eigendomsrechten van ontwikkelde informatie-materialen berusten bij Praktijk STREEP. Informatiemappen mogen behouden worden. Boeken en andere materialen ten behoeve van VERBEELDinZICHT® kunnen bij Praktijk STREEP verkregen worden tegen winkelprijs.

2)    Lezen op aanwijzing van artikelen en informatie is noodzakelijk voor het verkrijgen van inzicht ten behoeve van de voortgang van het proces!

3)    Afspraken vinden plaats bij Praktijk STREEP op het afgesproken tijdstip. Voor afspraken op een andere locatie kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

      Indien u zich voor een afspraak afmeldt geldt het volgende:

      - bij afmelding 2 dagen vóór de dag van de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

- bij afmelding 1 dag voor de afspraak wordt EUR 25,00 in rekening gebracht, indien op de dag van afmelding geen alternatieve datum wordt overeengekomen. Dit bedrag wordt in rekening gebracht bij de persoon die de afmelding heeft gedaan.

- Bij afmelding op de dag van de afspraak wordt EUR 35,00 in rekening gebracht.

Indien Praktijk STREEP van mening is dat één of meerdere afspraken geen doorgang kunnen vinden wordt u daarvan direct op de hoogte gesteld. Praktijk STREEP is in dat geval niet tot enige vergoeding gehouden. 

 

Vergoedingen

De aan Praktijk STREEP toekomende vergoedingen⁴ worden met u besproken en zijn vastgelegd in de VERBEELDinZICHT® Overeenkomst. Indien in de VERBEELDinZICHT® Overeenkomst geen vergoeding is opgenomen of indien door Praktijk STREEP gedurende de begeleiding aanvullende⁵ werkzaamheden worden verricht die buiten de VERBEELDinZICHT®-Overeenkomst vallen, gelden de tarieven á € 55,00 per opgesteld document.

 

De aan Praktijk STREEP toekomende vergoedingen worden aan het einde van elke maand gefactureerd. De betaaltermijn⁶ bedraagt 7 dagen na factuurdatum.

De toepasselijke aan Praktijk STREEP toekomende vergoedingen worden waar nodig vermeerderd met BTW.

 

⁴)    Vergoedingen worden per 01 januari van elk jaar gecorrigeerd op basis van het inflatiecijfer dat is vastgesteld door het CBS.

⁵)    Aanvullende werkzaamheden worden vooraf met u besproken en toegelicht. Hebben deze aanvullende werkzaamheden een incidenteel karakter dan wordt daarvoor geen schriftelijke overeenkomst opgemaakt.

⁶)    Indien te laat wordt betaald is Praktijk STREEP gerechtigd de begeleiding op te schorten tot er is betaald. De vertragingsrente bij te late betaling bedraagt 1,5% per maand.

 

 

 

Aansprakelijkheid

Praktijk STREEP is in de uitvoering van de VERBEELDinZICHT®Overeenkomst op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook door wie dan ook geleden.

Mocht desalniettemin in een gerechtelijke procedure worden vastgesteld dat Praktijk STREEP aansprakelijk is, dan is het schadebedrag gemaximeerd op de van u ontvangen vergoeding in de maand waarin u heeft gemeld dat u Praktijk STREEP aansprakelijk houdt voor geleden schade.

 

Looptijd

Praktijk STREEP zal u begeleiden (aantal gesprekken in overleg) zolang als Praktijk STREEP dat zinvol of noodzakelijk⁷ acht.

 

⁷)    Praktijk STREEP treedt tijdig met u in overleg om haar visie met u te delen en toe te lichten.

 

 

 

 

 

[1] Onderdeel van Praktijk Streep